December 13, 2017, 7:08 am
Home Arhiva anunturi
Arhiva anunturi 2015-2017

 

 

 

 

1. Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea postului de ingrijitoare - vizualizeaza

2. Fisa postului de ingrijitoare - vizualizeaza

 

A N U N T


Spitalul de Psihiatrie ,, Sf. Nicolae “ Roman la data de 31.03.2015, ora 13, 00, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacanţe pe perioada nedeterminata:

- 2 posturi asistent medical generalist debutant (PL) ;‘

- 2 posturi asistent medical generalist ( PL) ;


Condiţii de participare:
- diploma de absolvire şcoala sanitară postliceală
- liceu sanitar + curs de echivalare cu scoala postliceala sanitara de specialitate

Tipul probelor de concurs:
- proba scrisă, interviu;

Acte necesare înscriere:
- cerere înscriere concurs adresata conducatorului unitatii ;
- certificat de membru si adeverinţa avizate 2015 de catre O.A.M.G.M.A.M R - Filiala Neamţ;
- copia actului identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz ;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului solicitat ;
- curriculum vitae ;
- cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
- carnetul de munca  sau  dupa caz , o adeverinta care atesta vechimea in munca , in meserie si/sau in specialitaea studiilor , in copie ;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarul de participare la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs până la data de 24.03.2015, ora 14,00

Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 25.03.2015 .

Afisarea dosarelor admise se face in data de 26.03.2015 .

Proba scrisa va avea loc în dată de 31.03.2015, ora 13,00 la sediul unitatii .

Afisarea rezultatului la proba scrisa se va face in data de 01.04.2015 .

Contestatiile la proba scrisa se depun in data de 02.04.2015, pana la ora 12,00.

Proba interviu se va desfasura in data de 03. 04.2015 , ora 09,00 la sediul unitatii .

Contestatiile la proba interviu se depun in data de 06.04.2015.

Rezultatele finale se vor afisa in data de 07.04.2015.

Locul de susţinere a concursului/examen, se va desfasura la sediul unitatii .

Tematica, bibliografia şi atribuţiile din fişa postului pentru asistent medical, vor fi afişate la sediul spitalului şi pe site-ul unităţii la adresa: www.spsnroman.ro

MANAGER
DR.HÎNCU ANCA MIHAELA

 

Tematica pentru concursul de asistent medical - vizualizeaza

Bibliografia pentru concursul de asistent medical - vizualizeaza

Fisa postului pentru asistent medical - vizualizeaza

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 14