September 19, 2018, 9:30 pm
Home Anunturi si comunicate

 

Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman organizeaza in data de 25 noiembrie 2013, ora 12,00 concurs/examen pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe durata nedeterminata:

- 2 posturi ingrijitoare


Conditii de participare:   scoala generala


Tipul probelor de concurs:
- proba scrisa, interviu


Acte necesare inscriere:
- cerere inscriere concurs
- originalul, copie act identitate
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si indeplinirea conditiilor specifice si ale altor acte care sa ateste vechimea in munca/specialitate
- cazier judiciar
- curriculum vitae
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii
- originalul si copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs,sau in copii legalizate.

Dosarul de participare la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs pana la data de 23 10.20132 , ora 15,00

Concursul va avea loc in data de 25.11.2013 ora 12,00 la sediul unitatii sanitare.

Tematica pentru concurs este afisata la sediul unitatii si pe site-ul unitatii.

 

MANAGER,
DR.HINCU ANCA MIHAELA

 

Bibliografia pentu concurs          - vizualizeaza

Fisa postului pentru ingrijitoare   - vizualizeaza